لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۰۶

ديدار رئيس جمهور موقت عراق با نخست وزيرايتاليا در رم  - 2004-09-11


درحالی که ايتاليا همچنان خواستارآزادی دومامور امداد ايتاليائی است که روزسه شنبه گذشته درعراق ربوده شدند غازی الياور، رئيس جمهوری موقت عراق و سيلويو برلوسکونی، نخست وزيرايتاليا در رم با يکديگرديدارکردند.

طبق اعلاميه دفترآقای برلوسکونی رهبران ايتاليا وعراق درگفتگوهای خود ربودن دوزن امدادگر ايتاليائی را مورد بررسی قراردادند و رئيس جمهوری عراق اين اقدام را عملی " ددمنشانه " توصيف کرد.

ساکنان شهر رم با روشن کردن شمع درجريان برگذاری يک راه پيمائی خواستارآزادی دوزن ايتاليائی وسايرگروگان ها درعراق شدند.

درهمين حال يک گروه ناشناخته که خود را "هواداران الظواهری" می نامد با پخش اعلاميه ای دريک جايگاه اينترنت ادعا کرده است که دوزن ربوده شده ايتاليائی را دراختياردارد.

دراعلاميه خواسته شده است دربرابردادن اطلاعاتی درباره دو زن ايتاليائی، ايتاليا متعهد شود که برای آزادی کليه زنان مسلمان از زندان های عراق اقدام می کند.

اصالت اين اعلاميه هنوزمورد تاييد قرارنگرفته است. ايتاليا حدود ٣ هزارسربازدرعراق دارد.

رئيس جمهوری عراق ازبرلن وارد ايتاليا شده است ودرآخرين مرحله ازسفراروپائی خود ازبروکسل ديدارخواهد کرد.

RM

XS
SM
MD
LG