لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۰

همکاری هند وپاکستان برای دستيابی به منطقه ای فارغ ازتروريسم وخشونت  - 2004-08-29


مانموهان سينگ نخست وزيرهند به شوکت عزيزنخست وزيرجديد پاکستان تبريک گفت واظهاراميدواری کرد که دوکشوربايکديگر همکاری کنند.

آقای سينگ طی نامه ای به شوکت عزيز ابرازاميدواری کرده است که هند وپاکستان بتوانند مناسبات خود را برمبنای تحولات مثبت اخير استوارسازند وبه سوی گفتگوهائی برای دستيابی به منطقه ای فارغ ازتروريسم وخشونت گام بردارند.

هند وپاکستان اخيرا سلسله گفتگوهائی را درجهت پايان دادن به خصومت های دوکشوربرسرکشميرکه هردونسبت به آن ادعا دارند به عمل آورده اند.

آقای عزيزکه پس ازسال ها بانکداری وارد کابينه شده است متحد مورد اعتماد پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان است که آقای عزيز را اززمان قبضه قدرت درسال ١٩٩٩متصدی مديريت ورسيدگی به امورمالی پاکستان کرده است.

شوکت عزيز روزجمعه علی رغم تحريم مخالفان ازسوی نمايندگان مجمع ملی پاکستان به نخست وزيری اين کشوربرگزيده شد.

RM

XS
SM
MD
LG