لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۲۲

در زدوخوردهای  ستِيزه جوِيان و نِيروهاِی امنِيتِی فلسطينی دستکم  ۱۲ نفرمجروح شدند - 2004-07-19


مقامات فلسطِينِی مِيگوِيند در جدِيدترِين دور رودررويی خشونتبار بِين ستِيزه جوِيان و نِيروهاِی امنِيتِی در نوار غزّه دستکم ۱۲ فلسطِينِی مجروح شده اند. مقامات پزشکِی مِيگوِيند حال ِ ِيکِی از مجروحان بسِيار وخِيم است.

زد و خوردها زمانِی آغاز شد که ستِيزه جوِيان روز ِيکشنبه به ستادهاِی اطّلاعاتِی در رفح در جنوب نوار غزّه حمله کردند.

ستِيزه جوِيان از انتصاب موسِی عرفات، ِيکِی از خوِيشاوندان ِياسر عرفات، بعنوان رئِيس کلّ سروِيسهاِی اطّلاعاتِی فلسطِينِيان، ناخشنودند.

منتقدان مِيگوِيند آقاِی عرفات چشم خود را بروِی فساد گسترده بسته است. علاوه بر اِين، منتقدان از ادامه تسلّط شخصِی عرفات بر ارگانهاِی اطّلاعاتِی فلسطِينِی شکاِيت دارند.

روز جمعه گذشته ستِيزه جوِيان فلسطِينِی موسِی عرفات را ربودند امّا بعد او را آزاد کردند. روز شنبه گذشته نِيز عرفات استعفاِی احمد قرِيع، نخست وزِير فلسطِينِيان، را نپذِيرفت. آقاِی قرِيع گفته بود نوار غزّه در ورطه هرج و مرج بِيسابقه ِيِی فرورفته است.

m

XS
SM
MD
LG