لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۳:۰۴

پيام فضلی نژاد بازداشت شد - 2004-02-24


پيام فضلی نژاد: نويسنده و روزنامه نگاری كه از سال 1381 تحت تعقيب اطلاعات نيروی انتظامی قرار داشت و در آبانماه 1381 به مدت يكماه به زندان رفت، مجدداَ 3 اسفنداماه 1382 بازداشت و به مكان نامعلومی انتقال يافت .

فضلی نژاد پس از آزادی از زندان گروگان محفل اطلاعات موازی و ستاد موازی و ستاد قتل های زنجيره ای محسوب می شد و هنگامی كه پس از يكسال در نامه های خصوصی به نويسندگان: روشنفكران و فعالان سياسی پرده از اقدامات و جزئيات برنامه های اطلاعات موازی در عرصهً فرهنگ و سياست برداشت بارها احضار و تهدی به بازداشت مجدد شد.

پيام فضلی نژاد از آذرماه 1381 با قيد وثيقه 150 ميليون تومانی آزاد بود : اما هم چون تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری ديگر مجبو به همكاری با نهادهای رسانه ای ستاد قتل های زنجيره ای شده بود. فضلی نژاد پيش از آنكه بازداشت شود قصد داشت متن مفصل و افشاگرانه ای پيرامون چرايی و چگونگی نحوهً گروگان بودن يكسالهً خود ( پس از آزادی از بازداشت آبان تا آذر 1381) را در رسانه های دنيا منتشر كند و پرده از چگونگی انديشه ها و فعاليت های محفل اطلاعات موازی در ايران بردارد. گفته می شود عناوين اصلی افشاگری فضلی نژاد به نحوهً اعتراف گرفتن از نويسندگان سينمايی و شكنجه های محقل فتل های زنجيره اي: چگونگی گروگان گرفتن فعالان فرهنگی و سينمايی پس از آزادی از زندان: روش های رسانه ای محفل اطلاعا موازی در مقاطع حساس و بحراني: ديدگاهها و اهداف محفل اطلاعات موازی دربارهً روشنفكران و ...... می پرداخت.

گفته می شود فضلی نژاد نسخه ای از تحليل افشاگرانه خود را به همراه سندهای مربوطه نزد برخی از صاحبان رسانه های معتبر و روزنامه نگاران برجسته قرار داده است .

بازداشت پيام فضلی نژاد در حال انجام گرفت كه اين نويسنده از يكماه گذشته به محفل اطلاعات موازی رسماّ اعلام كرده بو كه از هرگونه ارتباط با آنها خودداری خواهد كرد. او گفته بود كه مقامات رسمی ايران را در جريان كليهً تخلفات و اقدامات تخريبی و فرهنگی – سياسی جريان قتل های زنجيره ای قرار خواهد داد.

پيام فضلی نژاد در هنگام بازداشت سردبير بخش فارسی هفته نامهً سينما: دبير تحريريهً هفته نامهً رويداد هفته و عضو انجمن روزنامه نگاران دنيا IFJ بود. از تاليفات سينمايی وی می توان به كتاب های سينما: سياست: آزادی و دوئل با سينما اشاره كرد كه آسيب شناسی جنبش سينمای ايدئولوژيك ايران پس از انقلاب 1357 است.

XS
SM
MD
LG