لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۲۳

صاحبان جديد الموت - 2003-11-12


تاکنون درجنگهابين دول عملياتهای نظامی انجام شده درقالب اهداف نظامی بوده است ، اما دامنه اين حرکات در وقايع 11 سپتامبر در قالب عمليات شهادت طلبانه در کشورهای ديگر به افراد بيگناه وغيرنظامی کشيده شده است که درنوع خود نادر وبسيار وحشيانه است .

تمامی اين حرکات درگرويک دادوستد می تواند باشد که درگروههای افراطی رسم شده است وآن دادن دنيای پست به بهشت خداوند با درختان زيبا وابدی است . هرکسی ميداند خداوند با منطق ونظم است در حالی که اين کونه عمليات با بی منطقی وخلاف شرع اسلام انجام ميشود (درکجای اسلام آمده که داخل يک اتوبوس مهد کودک، کودکان يا محل عبور افراد غير نظامی کشورهای ديگر بمب گذاری کنند؟!!) .

حسن صباح در قلعه الموت فدائيان خود راجهت مقاصد سياسی وگرفتن حق سکوت از دولتمردان وقت به مناطق مختلف اعزام می داشت ، امروزه صاحبان قلعه الموت به جای استفاده از شيره حشيش بادامن زدن به اختلافات مذهبی ومعرفی يک مکتب به عنوان مکتب برتر (نژادپرستی ديني) سعی دارند مقاصد سياسی خود دال برجهانی کردن افکار خود (صدور انقلاب به تمام دنيا؟!!) ويا بهتر بگوييم گرفتن امتيازاتی از کشور مقابل نقش خود درجهان با نام عمليات شهادت طلبانه ايفا کنند (جالب توجه است روسای اين گروهکهاهيچ وقت خود درعمليات شهادت طلبانه شرکت نمی کنند؟!!) همه روزه رسانه ها اين کشورها اين گونه عمليات رامهم وقابل توجه می دانند، کسانی که در امور داخلی ساير کشورهادخالت مستقيم داشته وباعث تشديد اختلافات می شوند . اين کشورها دارای حاکمانی هستند که خود رامطلقه ميدانند وبامداخلات خود سعی در بوجود آوردن سازمانهای هستند که هرلحظه که مورد نياز باشند بتوانند اهداف شوم خود رابرآورده سازند .

اين کشورها افکار عمومی کشور خود رابه مسائلی مشغول ميسازند که افراد نادان بعد از اصحاب کهف به آن پرداختند!! امروزنيز به جای ريشه کنی تروريسم وگرويدن به حقيقت به مسائل جانبی پرداخته ورايزنی هايی رادردنيا هدايت می کنند . افغانستان از دست دوستان نادان خارج شده ودرراه پيداکردن استقلال خوداست واين درسی برای حکومت خود گردان عرفات است که خودرابه آغوش دوستان نادان انداخته است . جهت رفع اين مشکلات نياز است سازمان ملل وارگانهای مترادف با صدور بيانيه ای تمامی گروههای (نهضت های اسلامی وغير اسلامی ) ودولتهای حامی آنها راملزم به سپردن تعهدی نمايد که از دست زدن به عمليات نظامی عليه غير نظامی ها خودداری نمايند . درغير اين صورت شورای امنيت حق برخورد قاطعانه رابرای خود محفوظ دارد.

محسن يونسي کارشناس مديريت صنعتي پاييز 82

XS
SM
MD
LG