لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۳۴

کشتارهای تازه در اسرائيل - 2002-08-04


انفجار بمب در يک اتوبوس در اسرائيل موجب کشته شدن دست کم ۱۰ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر شد.حادثه در اوايل وقت امروز در شهرک اسرائيلی زفات در شمال و در پر رفت و آمد ترين ساعتهای روز روی داد.درميان کشته شدگان تعدادی سرباز وجوددارد. گروه فلسطينی ستيزه جوی حماس مسئوليت حمله را بر عهده گرفته است.چند ساعت پس از اين حمله،۳ نفر ديگر نيز در مبادله آتش در بيرون از ديوارهای شهر قديمی بيت المقدس کشته شدند.منابع اسرائيلی می گويند يک مرد مسلح فلسطينی در نزديکی دروازه دمشق در بيت المقدس شرقی به تيراندازی پرداخت ، يک عرب و يک اسرائيلی را کشت ، و خود نيز بر اثر تير اندازی متقابل اسرائيلی ها کشته شد رئْيس جمهورْی آمرْيکانيز در واکنشی نسبت به رويدادهای خشونت آميز روز يکشنبه در اسرائيل مْيگوْيد که از شنْيدن خبر انفجار دْيگرْی به شدت ناراحت شده است و مْيافزاْيد که جهان باْيد براْی متوقف ساختن اْين ترورْيستهاْی قاتل با ْيکدْيگر متحد شود. وْی به خبرنگاران گفت چند قاتل مْيخواهند که جرْيان روند صلح را متوقف سازند و با تاکْيد گفت که آنها هْيچگاه توفْيق نخواهند ْيافت. رئْيس جمهورْی آمرْيکا گفت بخاطر انسانْيت ، بخاطر فلسطْينْيهائْی که در رنج و عذابند و اسرائْيلْيهائْی که تحت حمله قرار دارند اْينگونه اعمال باْيد خاتمه ْيابد. وْی افزود مردمْی که در آرزوْی صلح هستند باْيد ترورْيسم را به پاْيان رسانند. .

XS
SM
MD
LG