لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۰۱

سازمان ملل متحد: عليرغم رشد اقتصادی، نرخ فقر در کشورهای فقير رو به افزايش است 


رشد اقتصادی و افزايش دريافت کمک های عمرانی کشورهای فقير اگر چه سطح آموزش و پرورش، بهداشت، و تساوی حقوق زن و مرد را در اين کشورها توسعه داده است، ولی هنوز نتوانسته است از ميزان فقر آنها بکاهد.

گزارش جديدی، که اخيراً از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است، ميگويد: عليرغم اينکه کمک های عمرانی به کشورهای فقير از سال دو هزار و دو تا بحال افزايش يافته است، و سطح بهداشت و آموزش و پرورش را در اين کشورها بالا برده است؛ ولی، نرخ ميزان فقر در اين کشورهای نه تنها کاهش نيافته است؛ بلکه، در بعضی مناطق بخاطر یيماری «ايدز» و شرايط محيطی رو به وخامت نيز گذاشته است.

بر اساس همين گزارش، تغييرات شديد جوّی، در کشورهای فقيری که در جزائر کم ارتفاع واقع شده اند باعث افزايش فقر شده است، و کارشنان پيش بينی ميکنند که عوامل محيطی در سالهای آينده نيز تأثير بيشتری در افزايش فقر در اين کشورها خواهد داشت.

پنجاه کشوری که از سوی سازمان ملل متحد بعنوان کشورهای فقير شناخته شده اند؛ در ساليان اخير از رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده اند. رشد اقتصادی در بيش از نيمی از اين کشورها در بين سالهای دو هزار و دو تا دو هزار و چهار، بيش از چهار درصد بوده است؛ در حاليکه در بين سالهای هزار و نهصد و نود تا دو هزار و چهار، درهجده کشور فقير، رکود اقتصادی مشاهده شده است،و ميانگين طول عمر در هفت کشور فقير بشدت کاهش يافته است. بعنوان نمونه، در کشور فقير «لسوتو» ميانگين طول عمر مردم از پنجاه و هشت سال به سی و شش سال کاهش يافته است.

گزارش سازمان ملل متحد حاکيست با توجه به رشد اقتصادی و افزايش دريافت کمک های عمرانی، در بسياری از کشورهای فقير از ميزان نرخ تولد نوزادگان، و يا بعبارت ديگر، از ميزان نرخ زاد و ولد کاسته شده است.

در مجمع عمومی اعضای سازمان ملل متحد که قرار است در ماه سپتامبر تشکيل شود؛ نمايندگان شرکت کننده در مذاکرات خود که در مورد پيشرفت های برنامه ده ساله کمک به کشورهای فقير، موسوم به «طرح عملی Program of Action »است، که در حال حاضر نيمی از آن سپری شده است، از نتايج بدست آمده از اين گزارش استفاده خواهند کرد.

.

XS
SM
MD
LG