لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۴۵

ارتباط بين هم جنس گرائی و برادری


پژوهشگران رابطه ای را بين هم جنس گرائی و برادری کشف کرده اند. محققان به شواهد معتبر و متقاعد کننده ای دست يافته اند که نشان ميدهد: «هر چه تعداد برادران بزرگتر شخص بيشتر باشد احتمال هم جنس گرائی در او بيشتر ميشود.»

پژوهشگران ميگويند کشف جديد قوياً رابطه بين نهاد های زيستی و ژنتيکی و گرايشهای جنسی را نشان ميدهد.

برای پژوهشگران همواره اين سئوال مطرح بوده است که آيا هم جنس گرائی علل اکتسابی دارد و يا اين گرايشی است که از طريق ژنتيکی به انسان منتقل ميشود.

پژوهش «انتونی بوگارت»، در دانشگاه «سينت کاترين» کانادا شواهد بسيار معتبر و متقاعد کننده ای ارائه ميدهد که گرايش های جنسی احتمالاً ناشی از عوامل ژنتيکی و زيستی است که از بدو تولددر شخص بوجود ميايند.

«بوگارت» در پژوهش خود هزار مرد را مورد مطالعه قرار ميدهد و کشف ميکند که هرچه تعداد برادران بزرگتر شخص بيشتر باشند احتمال گرايش وی به هم جنس گرائی بيشتر ميشود.

«بوگارت» ميگويد: « اگر شما برادران بزرگتر از خود داشته باشيد، ولی هرگز با آنها هم زندگی نکرده باشيد، احتمال گرايش شما به هم جنس گرائی حتی بيشتر ميشود. بنابراين، اين پژوهش ثابت ميکند که عوامل اکتسابی و محيطی اثری در هم جنس گرائی ندارند.»

اين پژوهشگر ميافزايد داشتن چند برادر بزرگتر بدان معنی نيست که شخص لزوماً هم جنس گرا خواهد شد، ولی، نتايج پژوهش نشان ميدهد در ازای هر برادر بزرگتر سه در صد شانس شخص به هم جنس گرائی افزايش ميابد.

«بوگارت» ميگويد: « عوامل ژنتيکی از زمان کودکی تعيين کننده هم جنس گرائی شخص است، که اين فرضيه را که هم جنس گرائی يک انتخاب شخصی است رد ميکند.»

«بوگارت» ميگويد اين فرضيه در مورد زنان صادق نيست.

XS
SM
MD
LG