لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۴۸

تعويق صدور اجازه واگذاری اداره شش بندر آمريکا به يک شرکت عربی


يک مشاورارشد پرزيدنت بوش می گويد کاخ سفيد تعويق کوتاه مدتی را درمورد صدوراجازه برای يک شرکت امارات عربی متحده جهت اداره عمليات حمل ونقل دربنادرعمده آمريکا می پذيرد.

کارل رُو Karl Rove مشاورارشد کاخ سفيد روزپنجشنبه درمصاحبه ای با يک برنامه راديوئی گفت ابتدا بايد برخی موانع اداری که برسرطرح پيشنهادی وجود دارد، ازميان برداشته شود. آقای رُو گفت اين موانع بايستی تا هفته آينده برطرف گردد، اما اين به معنای آن نيست که پس ازآن ، طرح بلافاصله به مورد اجرا گذارده شود.

پرزيدنت بوش روزپنجشنبه نيزبه دفاع ازطرح اداره عمليات بنادرآمريکا ازسوی يک شرکت متعلق به امارات متحده عربی پرداخت وگفت دراين رابطه، آمريکائيان نبايد نگران مسائل امنيتی باشند. پرزيدنت بوش گفت اگرمقامات مسئول نسبت به ايمنی هريک ازبنادر در ۶شهرعمده آمريکا ترديد داشتند، طرح واگذاری مديريت بنادرهرگزبه مورد اجرا گذارده نمی شد. مقامات وابسته به هردوحزب جمهوری خواه ودمکرات آمريکا نسبت به احتمال بروزمسائل امنيتی درصورت اجرای معامله پيشنهادی با شرکت بنادرجهانی دوبی مستقردرامارات متحده عربی، ابرازنگرانی کرده اند.

مقامات دولتی آمريکا روزپنجشنبه دريک جلسه توضيحاتی درمجلس سنا گفتند طرح را به مدت سه ماه مورد بررسی قراردادند و آن را فاقد هرگونه نگرانی های بالقوه امنيتی يافتند.

با اين حال قانونگذاران، پرزيدنت بوش را مورد انتقاد قرارداده اند که چرا پيشترآن ها را درجريان اين معامله که ارزش آن به حدود ۷ ميليارد دلاربالغ می شود، نگذارده بود.

XS
SM
MD
LG