لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۱:۴۶

بوش از جنگ عراق و برنامه شنود مکالمات تلفنی در داخل کشور دفاع کرد


پرزيدنت بوش درسخنرانی روزدوشنبه خود دريکی ازدانشگاه های ايالت کانزاس، بارديگرازجنگ درعراق وبرنامه بحث انگيزخود برای جاسوسی درداخل کشوردفاع کرد.

سخنرانی پرزيدنت بوش بخشی ازکوشش های گسترده دولت آمريکا را برای متقاعد ساختن مردم آمريکا نسبت به اهميت وجود چنين برنامه ای به عنوان يک ابزارکارلازم تشريح کرد. پرزيدنت بوش اين برنامه را يک برنامه «نظارت بر تروريسم» ناميد وموضوع غيرقانونی بودن برنامه را مردود دانست وگفت که کنگره را از پيش درجريان آن قرارداده است. پرزيدنت بوش به علت آن که بدون کسب مجوزلازم ازيک دادگاه ويژه به سازمان امنيت ملی آمريکا اجازه داده است مکالمات تلفنی وپست های الکترونيکی شهروندان آمريکا وافراد مقيم خارج ازکشور زيرنظرقراردهد، مورد انتقادات شديد دمکرات ها وبرخی ازجمهوری خواهان قرارگرفته است.

قراراست امروز، سه شنبه، يک روزپيش از ديدار پرزيدنت بوش از مقرسازمان امنيت ملی آمريکا درنزديکی شهرواشنگتن، آلبرتو گونزالس وزيردادگستری آمريکا سخنانی درهمين زمينه به عمل آورد.

سنای آمريکا درنظردارد جلسه ای دراوايل ماه فوريه برای بررسی قانونی بودن اين برنامه تشکيل دهد.

XS
SM
MD
LG