لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۳۳

مهلت ۱۸۰ روزه آمريکا به عربستان سعودی  برای بهبود بخشيدن به آزادی های مذهبی


دولت پرزيدنت بوش اتخاذ تصميم درمورد اين موضوع که آيا بايد عربستان سعودی را به علت نقض آزادی مذهب مشمول تحريم های اقتصادی قراردهد يا نه، شش ماه به عقب انداخت.

درگزارش سال گذشته وزارت امورخارجه آمريکا ازعربستان سعودی که يک متحد عمده آمريکا به شمارمی رود، به عنوان کشوری که اقدامات آن در زمينه آزادی مذهب نگران کننده است، نام برده شده است.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا می گويند کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا به کنگره اطلاع داد که اجازه داده است اِعمال تحريم هائی عليه عربستان سعودی به مدت ۱۸۰ روز به عقب افتد تا فرصت بيشتری برای گفتگو با اين کشور درجهت بهبود پيشينه خود در زمينه آزادی مذهب دست دهد.

درگزارش سالانه وزارت امورخارجه آمريکا در زمينه آزادی مذهب که سال گذشته منتشرشد، ازعربستان سعودی که يک متحد عمده آمريکا درمنطقه به شمارمی رود به عنوان کشوری که آزادی های مذهبی را به شدت نقض می کند، نام برده شده است.

گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمريکا طبق يک قانون سال ۱۹۹۸ کنگره منتشرمی شود. اين قانون درعين حال سلسله تحريم هائی را عليه کشورهائی که آزادی مذهب را به شدت نقض می کنند، تجويز کرده است.

درگزارش سال گذشته وزارت امورخارجه آمريکا نام عربستان سعودی همراه با دوکشورديگر، يعنی ويتنام واريتره، به فهرست اسامی کشورهائی که اقدامات آن ها در زمينه آزادی مذهب نگران کننده است، افزوده شد.

گزارش با صراحت می گويد که خبری از آزادی مذهب درعربستان سعودی نيست وآزادی مذهب تحت حفاظت قوانين کشور قرارندارد.

درگزارش آمده است فقط پيروان شاخه ای ازاسلام اهل تسنن که دولت آن را به رسميت می شناسد، می توانند آزادانه به عبادت واجرای مراسم دينی خود بپردازند وپيروان سايراديان با خطرمجازات زندان، شلاق، تبعيد وحتی شکنجه روبروهستند.

آدم ارلی سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا در مصاحبه ای با صدای آمريکا گفت دولت آمريکا به عللی درارتباط با امنيت ملی نخواست انصراف کامل خود را ازاحتمال اِعمال تحريم هائی عليه عربستان سعودی مورد توجه قراردهد.

آقای ارلی افزود ديپلمات های آمريکا به اميد ايجاد طرحی درجهت درنظرگرفتن نگرانی های آمريکا، قصد دارند ظرف ماه های آينده وارد گفتگوبا مقامات عربستان سعودی شوند وازآن ها بخواهند به ساير گروه های مذهبی نيزاجازه دهند که مراسم مذهبی خود را علنا برگزارکنند واين حق را به آن ها بدهند که کتب مقدس وسايراوراق واسناد مذهبی خود را دراختيارداشته باشند.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت: " من تصورمی کنم اين احتمال وجود دارد ومی توان اين اميد را داشت که عربستان سعودی باهمکاری آمريکا بتواند طرحی را برای برخورد با اين مسائل بريزد. با توجه به اين موضوع، ما ظرف ۱۸۰ روز آينده وضعيت را بررسی خواهيم کرد وتصميم لازم را خواهيم گرفت که آيا تحريم عربستان سعودی اقدامی موجه وقابل اجرا است ويا آن که سعودی ها درتوجه نشان دادن به اشکالات ونقطه ضعف هائی که برشمرده ايم، پيشرفت کافی کرده اند."

XS
SM
MD
LG