برنامه‌های قبلی
VOA Connect
00:24:00
چهارشنبه, 02/24/1399 - 18:30

VOA Connect

00:30:00
چهارشنبه, 12/28/1398 - 18:30

VOA Connect

در باره برنامه

این برنامه پیوند بین خبرهای مردمی از اقصی نقاط ایالات متحده و جهان را بازگو می کند.