ببینید

اخبار شامگاهی

برنامه‌های قبلی
اخبار شامگاهی
00:30:00
چهارشنبه, 05/15/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
سه شنبه, 05/14/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
دوشنبه, 05/13/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

در باره برنامه

اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می‌خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می‌توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت ۷ غروب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت دنبال کنید.