ببینید

شطرنج

برنامه‌های قبلی
شطرنج
01:00:00
شنبه, 04/07/1399 - 22:00

شطرنج

شطرنج
01:00:00
شنبه, 06/20/2020 - 22:00

شطرنج

شطرنج
01:00:00
یکشنبه, 06/14/2020 - 02:30

شطرنج

در باره برنامه

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.