ببینید

شطرنج

برنامه‌های قبلی
شطرنج
01:00:00
شنبه, 09/15/1399 - 22:00

شطرنج

شطرنج
01:00:00
شنبه, 09/08/1399 - 22:00

شطرنج

شطرنج
01:00:00
شنبه, 09/01/1399 - 22:00

شطرنج

در باره برنامه

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.