روسای جمهوری آمريکا

body placeholder

هيچ شخصی واجد شرايط انتخاب شدن به مقام رياست جمهوری نيست مگر آن‌که در هنگام تصويب اين قانون اساسی شهروند بومی يا تبعه ایالات متحده بوده باشد. همچنين هيچ شخصی که سی‌وپنج سال نداشته و چهارده سال مقيم ایالات متحده نبوده باشد واجد شرايط احراز اين مقام نيست. 
بند ۵ از بخش نخست، ماده دوم قانون اساسی ايالات متحده آمريکا 
 
رئيس‌جمهوری پیش از تصدی مقام بايد سوگند يا تصديق ذيل را ادا کند: «من رسماً سوگند یاد می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع نمایم.»
بند ۸ از همانجا 
 
 
۱ - جورج واشنگتن (۱۷۹۹-۱۷۳۲)
۱ - جورج واشنگتن (۱۷۹۹-۱۷۳۲)

مستقل

سال‌های رياست جمهوری: ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۷ ميلادی (۱۱۶۸ تا ۱۱۷۵ خورشيدی)

این هشت سال مصادف با آخرین سالهای حکومت سلسله زندیه و به قدرت رسیدن سلسله قاجار در ایران است.

 

۲ - جان آدامز (۱۸۲۶-۱۷۳۵)
۲ - جان آدامز (۱۸۲۶-۱۷۳۵)

حزب فدراليست

سال‌های رياست جمهوری: ۱۷۹۷ تا ۱۸۰۱ ميلادی (۱۱۷۵ تا ۱۱۷۹ خورشيدی)

این ۴ سال با سالهای نخست دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در ایران مصادف است. 

 

۳ - توماس جفرسون (۱۸۲۶-۱۷۴۳)
۳ - توماس جفرسون (۱۸۲۶-۱۷۴۳)

حزب دمکراتيک - جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۹ ميلادی (۱۱۷۹ ​ تا ​۱۱۸۷ خورشيدی)

این زمان مصادف است با سالهای ۱۱۷۹-۱۱۸۷ خورشیدی که طی آن فتحعلی شاه قاجار پادشاه ایران بود. 

 

۴ - جيمز مديسون (۱۸۳۶-۱۷۵۱)
۴ - جيمز مديسون (۱۸۳۶-۱۷۵۱)

حزب دمکراتيک - جمهوری‌خواه

 

سال‌های رياست جمهوری: ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ ميلادی (​۱۱۸۷ تا  ۱۱۹۵ خورشيدی)

این دوران همزمان است با سالهای پایانی دومین دهه سلطنت فتحعلی شاه قاجار و عقد قرارداد «گلستان» میان ایران و روسیه.

 

۵ - جيمز مونرو (۱۸۳۱-۱۷۵۸)
۵ - جيمز مونرو (۱۸۳۱-۱۷۵۸)

حزب دمکراتيک - جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری:۱۸۱۷ تا ۱۸۲۵ ميلادی (۱۱۹۵ تا ۱۲۰۳ خورشيدی)

این دوران همزمان با سالهای میانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار است. 


۶ - جان کوئينسی آدامز (۱۸۴۸-۱۷۶۷)
۶ - جان کوئينسی آدامز (۱۸۴۸-۱۷۶۷)

حزب دمکراتيک - جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۹ (۱۲۰۳ تا ۱۲۰۷ خودشيدی)

این دوران همزمان با سالهای پایانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار است. 

 

۷ - اندرو جکسون (۱۸۴۵-۱۷۶۷)
۷ - اندرو جکسون (۱۸۴۵-۱۷۶۷)

حزب دمکراتيک 

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۲۹ تا ۱۸۳۷ ميلادی (۱۲۰۷ تا ۱۲۱۵ خورشيدی)

این دوران همزمان با سالهای پایانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار و بر تخت نشستن نوه وی، محمد شاه، است.

 

۸ - مارتين ون بورن (۱۸۶۲-۱۷۸۲)
۸ - مارتين ون بورن (۱۸۶۲-۱۷۸۲)

حزب دمکراتيک 

سال‌های رياست جمهوری: ۱۸۳۷ تا ۱۸۴۱ ميلادی (۱۲۱۵ تا ۱۲۱۹ خورشيدی) 

این دوران همزمان با سلطنت محمد شاه قاجار بر ایران است.

 

۹ - ويليام هنری هريسون (۱۸۴۱-۱۷۷۳)
۹ - ويليام هنری هريسون (۱۸۴۱-۱۷۷۳)

حزب ويگ

مدت رياست جمهوری: يک ماه در ۱۸۴۱ ميلادی (نوروز ۱۲۲۰ خورشيدی)

در این هنگام محمد شاه قاجار بر ایران سلطنت می کرد.

 

۱۰ - جان تايلور (۱۸۶۲-۱۷۹۰)
۱۰ - جان تايلور (۱۸۶۲-۱۷۹۰)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۴۱ تا ۱۸۴۵ ميلادی (۱۲۲۰ تا ۱۲۲۳ خورشيدی)

این دوران خم زمان با سلطنت محمد شاه قاجار بر ایران است.

 

 

۱۱ - جيمز ناکس پالک (۱۸۴۹-۱۷۹۵)
۱۱ - جيمز ناکس پالک (۱۸۴۹-۱۷۹۵)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۴۵ تا ۱۸۴۹ ميلادی (۱۲۲۰ تا ۱۲۲۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با مرگ محمد شاه قاجار و آغاز دوره سلطنت پنجاه ساله ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۱۲ - زاخاری تايلور (۱۸۵۰-۱۷۸۴)
۱۲ - زاخاری تايلور (۱۸۵۰-۱۷۸۴)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری:​ ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۰ ميلادی (۱۲۲۷ تا ۱۲۲۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با نخستین سالهای سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۱۳ - ميلارد فيلمور (۱۸۷۴-۱۸۰۰)
۱۳ - ميلارد فيلمور (۱۸۷۴-۱۸۰۰)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری:​ ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۳ ميلادی (۱۲۲۹ تا ۱۲۳۱ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار، گشایش دارالفنون و قتل امیرکبیر است. 

 

۱۴ - فرانکلين پيرس (۱۸۶۹-۱۸۰۴)
۱۴ - فرانکلين پيرس (۱۸۶۹-۱۸۰۴)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۵۳ تا ۱۸۵۷ ميلادی (۱۲۳۱ تا ۱۲۳۵ خورشيدی)

این دوران همزمان با  سلطنت ناصر الدین شاه قاجاردر ایران است .

 

۱۵ - جيمز بوکانون (۱۸۶۸-۱۷۹۱)
۱۵ - جيمز بوکانون (۱۸۶۸-۱۷۹۱)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۵۷ تا ۱۸۶۱ ميلادی (۱۲۳۵ تا ۱۲۳۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه و امضای معاهده پاریس میان ایران و بریتانیا است.

 

۱۶ - آبراهام لينکلن (۱۸۶۵-۱۸۰۹)
۱۶ - آبراهام لينکلن (۱۸۶۵-۱۸۰۹)

حزب جمهوری‌خواه / حزب وحدت ملی

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ ميلادی (۱۲۳۹ تا ۱۲۴۴ خورشيدی)

این دوران همزمان با  سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۱۷ - اندرو جانسون (۱۸۷۵-۱۸۰۸)
۱۷ - اندرو جانسون (۱۸۷۵-۱۸۰۸)

حزب جمهوری‌خواه / حزب وحدت ملی

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۶۵ تا ۱۸۶۹ ميلادی (۱۲۴۴ تا ۱۲۴۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۱۸ - اوليسيس سيمون گرانت (۱۸۸۵-۱۸۲۲)۱۸ - اوليسيس سيمون گرانت (۱۸۸۵-۱۸۲۲)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری:​ ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ ميلادی (۱۲۴۷ تا ۱۲۵۵ خورشيدی)

نخستين سفر ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در اين دوران انجام گرفت.

 

۱۹ - روترفورد بيرچارد هی‌يز (۱۸۹۳-۱۸۲۲)۱۹ - روترفورد بيرچارد هی‌يز (۱۸۹۳-۱۸۲۲)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۷۷ تا ۱۸۸۱ ميلادی (۱۲۵۵تا ۱۲۵۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۲۰ - جيمز آبرام گارفيلد (۱۸۸۱-۱۸۳۱)
۲۰ - جيمز آبرام گارفيلد (۱۸۸۱-۱۸۳۱)

حزب جمهوری‌خواه

مدت رياست جمهوری: چندماه در ۱۸۸۱ ميلادی (۱۲۵۹ تا ۱۲۶۰ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۲۱ - چستر آلن آرتور (۱۸۹۶-۱۸۲۹)
۲۱ - چستر آلن آرتور (۱۸۹۶-۱۸۲۹)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ ميلادی (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۳ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است. اولین سفیر آمریکا درایران در این دوران به ایران فرستاده شد.

 

۲۲ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)
۲۲ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۸۵ تا ۱۸۸۹ ميلادی (۱۲۶۳ تا ۱۲۶۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

۲۳ - بنجامين هريسون (۱۹۰۱-۱۸۳۳)
۲۳ - بنجامين هريسون (۱۹۰۱-۱۸۳۳)

حزب ​جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ ميلادی (۱۲۶۷ تا ۱۲۷۱ خورشيدی)

جنبش تنباکو در این سالها در ایران بوقوع پیوست.

 

۲۲ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)
۲۴ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری: ​۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷ ميلادی (۱۲۷۱ تا ۱۲۷۵ خورشيدی)

در دومین دوره ریاست جمهوری کلیولند ناصر الدین شاه قاجار به قتل رسید و فرزندش، مظفرالدین شاه، تاج گذاری کرد.

 

Image placeholder۱ - جورج واشنگتن (۱۷۹۹-۱۷۳۲)