چهاردهه بعد از گروگانگیری، همچنان خانواده‌های گروگان‌ها در ایران به دنبال آزادی عزیزان شان هستند. نشست خبری اتحاد خانواده‌ها علیه گروگانگیری توسط دولت‌ها - ۱۳۹۸
گاهشمار گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته