شورشيان چاد پيش از سفر امروز، چهارشنبه، عمر البشير رييس جمهوری سودان به چاد، از سودان اخراج می شوند.

اين نخستين ديدار عمر البشير از يک کشور خارجی و عضو دادگاه جنايتکاران جنگی است. عمر البشير از سوی اين دادگاه به اتهام نسل کشی و همچنين به اتهام جنايات جنگی تحت تعقيب است.

سودان و چاد تاريخ پرمناقشه ای دارند و همواره يکديگر را به حمايت از مخالفان هم، متهم می کنند.

در همين حال سازمان عفو بين الملل دولت سودان را متهم کرد که مخالفان و منتقدان خود را به صورت خودسرانه بازداشت و آنها را شکنجه می کند.

به گفته اين گروه حامی حقوق بشر اين اقدامات دولت سودان کمپينی وحشيانه عليه مخالفان است.

عفو بين الملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی گفت ه سازمان ملی اطلاعات و سرويس امنيتی سودان از سالها پيش مرتکب اين اَعمال شده است.

اين گزارش می گويد؛ که ماموران اطلاعاتی سودان از ارعاب و شکنجه بر عليه هر کسی که مخالف دولت تشخيص دهند، از جمله فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و دانشجويان، استفاده کرده اند.