چگونه می توانیم به شما اجازه دهد چهلمین سالی را بخواهید که بتوانید به شما اجازه دهند بتوانند به شما امکان پذیر شوند و بتوانند به شما اجازه دهند بتوانند از این طریق استفاده کنند. در واقع کنگره وزارت امور خارجه بعد از صدور ۳۶۶ سال از برگزاری مراسم افتخاری ، هدف قرار دادن دسامبر سال ۲۰۱۵ ، بودجه مجله این غرامت رابط کرد. 

بر اساس این اصل هر یک از ۵۳ دیپلمات مصرفی بابت هر روزی که گرگانگان ۱۰ تا ۱۵ سالی است که می خواهید می توانید به همسران و فرزندانشان بپردازید و هر کدام جداگانه مبدل شوند. 

اطلاعات گروگانگان در آغاز ۹۰ نفر بودجه که ۶۶ نفر از آنها می توانند با مراجعه به سایت خود را تغییر دهند. محدود 10 روز پس از گروگانان هدف ، آیتم خلیج دستور دادگرگان همسر زن و آفریقایی‌تبار آزاد. از آن به بعد بعد تعداد گروگانگانها در ایران به 53 تنفر. 

بیش از یک سال بعد ، گروگان دیگری به دلیل بیماری آزاد شد و اجازه خروج از ایران را گرفت. بدین ترتیب ، 52 دیپلمات باقی مانده تا پایان بحران ، که از ابتدا تا پایان 444 روز ادامه داشت ، در جمهوری اسلامی گروگان گرفته شدند. 

 

 

بنر تلگرام