مثل هر سال رژه نوروزی ایرانیان در نیویورک در حال برگزاری است که شما می توانید از فیسبوک صدای آمریکا به طور زنده تماشا کنید:

فیسبوک صدای آمریکا: