هيچ شخصی واجد شرايط انتخاب شدن به مقام رياست جمهوری نيست مگر آن‌که در هنگام تصويب اين قانون اساسی شهروند بومی يا تبعه ایالات متحده بوده باشد. همچنين هيچ شخصی که سی‌وپنج سال نداشته و چهارده سال مقيم ایالات متحده نبوده باشد واجد شرايط احراز اين مقام نيست. 

بند ۵ از بخش نخست، ماده& ;دوم قانون اساسی ايالات متحده آمريکا

رئيس‌جمهوری پیش از تصدی مقام بايد سوگند يا تصديق ذيل را ادا کند: «من رسماً سوگند یاد می‌کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا که در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده صیانت، حمایت و دفاع نمایم.»

بند ۸ از همانجا 

۱ - جورج واشنگتن (۱۷۹۹-۱۷۳۲)

مستقل

سال‌های رياست جمهوری: ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۷ ميلادی (۱۱۶۸ تا ۱۱۷۵ خورشيدی)

این هشت سال مصادف با آخرین سالهای حکومت سلسله زندیه و به قدرت رسیدن سلسله قاجار در ایران است.

 

 

 

۲ - جان آدامز (۱۸۲۶-۱۷۳۵)

حزب فدراليست

سال‌های رياست جمهوری: ۱۷۹۷ تا ۱۸۰۱ ميلادی (۱۱۷۵ تا ۱۱۷۹ خورشيدی)

این ۴ سال با سالهای نخست دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در ایران مصادف است.

 

 

 

۳ - توماس جفرسون (۱۸۲۶-۱۷۴۳)

حزب دمکراتيکجمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۰۱ تا ۱۸۰۹ ميلادی (۱۱۷۹  تا ۱۱۸۷ خورشيدی)

این زمان مصادف است با سالهای ۱۱۷۹-۱۱۸۷ خورشیدی که طی آن فتحعلی شاه قاجار پادشاه ایران بود.

 

 

 

۴ - جيمز مديسون (۱۸۳۶-۱۷۵۱)

حزب دمکراتيکجمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ ميلادی ( ۱۱۸۷ تا  ۱۱۹۵ خورشيدی)

این دوران همزمان است با سالهای پایانی دومین دهه سلطنت فتحعلی شاه قاجار و عقد قرارداد «گلستان» میان ایران و روسیه.

 

 

 

۵ - جيمز مونرو (۱۸۳۱-۱۷۵۸)

حزب دمکراتيکجمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری:۱۸۱۷ تا ۱۸۲۵ ميلادی (۱۱۹۵ تا ۱۲۰۳ خورشيدی)

این دوران همزمان با سالهای میانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار است.

 

 

 

۶ - جان کوئينسی آدامز (۱۸۴۸-۱۷۶۷)

حزب دمکراتيکجمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۲۵ تا ۱۸۲۹ (۱۲۰۳ تا ۱۲۰۷ خودشيدی)

این دوران همزمان با سالهای پایانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار است.

 

 

 

۷ - اندرو جکسون (۱۸۴۵-۱۷۶۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۲۹ تا ۱۸۳۷ ميلادی (۱۲۰۷ تا ۱۲۱۵ خورشيدی)

این دوران همزمان با سالهای پایانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار و بر تخت نشستن نوه وی، محمد شاه، است.

 

 

 

۸ - مارتين ون بورن (۱۸۶۲-۱۷۸۲)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۳۷ تا ۱۸۴۱ ميلادی (۱۲۱۵ تا ۱۲۱۹ خورشيدی

این دوران همزمان با سلطنت محمد شاه قاجار بر ایران است.

 

 

 

۹ - ويليام هنری هريسون (۱۸۴۱-۱۷۷۳)

حزب ويگ

مدت رياست جمهوری: يک ماه در ۱۸۴۱ ميلادی (نوروز ۱۲۲۰ خورشيدی)

در این هنگام محمد شاه قاجار بر ایران سلطنت می کرد.

 

 

 

۱۰ - جان تايلور (۱۸۶۲-۱۷۹۰)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری۱۸۴۱ تا ۱۸۴۵ ميلادی (۱۲۲۰ تا ۱۲۲۳ خورشيدی)

این دوران خم زمان با سلطنت محمد شاه قاجار بر ایران است.

 

 

 

۱۱ - جيمز ناکس پالک (۱۸۴۹-۱۷۹۵)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۴۵ تا ۱۸۴۹ ميلادی (۱۲۲۰ تا ۱۲۲۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با مرگ محمد شاه قاجار و آغاز دوره سلطنت پنجاه ساله ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۱۲ - زاخاری تايلور (۱۸۵۰-۱۷۸۴)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری:  ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۰ ميلادی (۱۲۲۷ تا ۱۲۲۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با نخستین سالهای سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۱۳ - ميلارد فيلمور (۱۸۷۴-۱۸۰۰)

حزب ويگ

سال‌های رياست جمهوری:  ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۳ ميلادی (۱۲۲۹ تا ۱۲۳۱ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار، گشایش دارالفنون و قتل امیرکبیر است.

 

 

 

۱۴ - فرانکلين پيرس (۱۸۶۹-۱۸۰۴)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۵۳ تا ۱۸۵۷ ميلادی (۱۲۳۱ تا ۱۲۳۵ خورشيدی)

این دوران همزمان با  سلطنت ناصر الدین شاه قاجاردر ایران است .

 

 

 

۱۵ - جيمز بوکانون (۱۸۶۸-۱۷۹۱)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۵۷ تا ۱۸۶۱ ميلادی (۱۲۳۵ تا ۱۲۳۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه و امضای معاهده پاریس میان ایران و بریتانیا است.

 

 

 

۱۶ - آبراهام لينکلن (۱۸۶۵-۱۸۰۹)

حزب جمهوری‌خواه / حزب وحدت ملی

سال‌های رياست جمهوری۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ ميلادی (۱۲۳۹ تا ۱۲۴۴ خورشيدی)

این دوران همزمان با  سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۱۷ - اندرو جانسون (۱۸۷۵-۱۸۰۸)

حزب جمهوری‌خواه / حزب وحدت ملی

سال‌های رياست جمهوری۱۸۶۵ تا ۱۸۶۹ ميلادی (۱۲۴۴ تا ۱۲۴۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۱۸ - اوليسيس سيمون گرانت (۱۸۸۵-۱۸۲۲)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری:  ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ ميلادی (۱۲۴۷ تا ۱۲۵۵ خورشيدی)

نخستين سفر ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در اين دوران انجام گرفت.

 

 

 

۱۹ - روترفورد بيرچارد هی‌يز (۱۸۹۳-۱۸۲۲)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۷۷ تا ۱۸۸۱ ميلادی (۱۲۵۵تا ۱۲۵۹ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۲۰ - جيمز آبرام گارفيلد (۱۸۸۱-۱۸۳۱)

حزب جمهوری‌خواه

مدت رياست جمهوریچندماه در ۱۸۸۱ ميلادی (۱۲۵۹ تا ۱۲۶۰ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۲۱ - چستر آلن آرتور (۱۸۹۶-۱۸۲۹)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ ميلادی (۱۲۶۰ تا ۱۲۶۳ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران استاولین سفیر آمریکا درایران در این دوران به ایران فرستاده شد.

 

 

 

۲۲ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۸۵ تا ۱۸۸۹ ميلادی (۱۲۶۳ تا ۱۲۶۷ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت ناصر الدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۲۳ - بنجامين هريسون (۱۹۰۱-۱۸۳۳)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ ميلادی (۱۲۶۷ تا ۱۲۷۱ خورشيدی)

جنبش تنباکو در این سالها در ایران بوقوع پیوست.

 

 

 

۲۴ - گروور کليولند (۱۹۰۸-۱۸۳۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۸۹۳ تا ۱۸۹۷ ميلادی (۱۲۷۱ تا ۱۲۷۵ خورشيدی)

در دومین دوره ریاست جمهوری کلیولند ناصر الدین شاه قاجار به قتل رسید و فرزندش، مظفرالدین شاه، تاج گذاری کرد.

 

 

 

۲۵ - ويليام مک‌کينلی (۱۹۰۱-۱۸۴۳)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۸۹۷ تا ۱۹۰۱ ميلادی (۱۲۷۵ تا ۱۲۸۰ خورشيدی)

این دوران همزمان با سلطنت مظفرالدین شاه قاجار در ایران است.

 

 

 

۲۶ - تئودور روزولت (۱۹۱۹-۱۸۵۸)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۰۱ تا ۱۹۰۹ ميلادی (۱۲۸۰ تا ۱۲۸۷ خورشيدی)

مظفر الدین شاه فرمان مشروطیت را در اين سال ها امضا کرد و چند روز پس از آن درگذشت. با مرگ مظفرالدین شاه، محمد علی میرزا جای پدر را گرفت و بر تخت سلطنت نشست.

 

 

 

۲۷ - ويليام هاوارد تفت (۱۹۳۰-۱۸۵۷)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ ميلادی (۱۲۸۷ تا ۱۲۹۱ خورشيدی)

اين دوران مصادف است با سلطنت احمد شاه قاجار در ایران.

 

 

 

۲۸ - (توماس) وودرو ويلسون (۱۹۲۴-۱۸۵۶)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱ ميلادی (۱۲۹۱ تا ۱۲۹۹ خورشيدی)

این سالها مصادف است با وقوع جنگ جهانی اول، اشغال ایران توسط نیروهای  روسیه، بریتانیا و عثمانی، شکل گیری جنبش جنگل و همچنين کودتای سوم اسفند سال  ۱۲۹۹خورشیدی.

 

 

 

۲۹ - وارن هاردينگ (۱۹۲۳-۱۸۶۵)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ ميلادی (۱۲۹۹ تا ۱۳۰۲ خورشيدی)

همزمان با دوران سلطنت احمد شاه قاجاردر ایران است.

 

 

 

۳۰ - کلوين کوليج (۱۹۳۳-۱۸۷۲)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری: ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ ميلادی (۱۳۰۲ تا ۱۳۰۷ خورشيدی)

در این دوران با تصویب مجلس شورای ملی، انحلال سلسله قاجار در ایران اعلام و  دوران پهلوی با  پادشاهی رضا شاه آغاز شد.

 

 

 

۳۱ - هربرت هوور (۱۹۶۴-۱۸۷۴)

حزب  جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ ميلادی (۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ خورشيدی)

در اين سالها نخستین مرحله راه آهن سراسری ایران بخ اتمام رسيد. هنرسرای عالی تهران در این سالها  افتتاح شد.

 

 

 

۳۲ - فرانکلين دلانو روزولت (۱۹۴۵-۱۸۸۲)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ ميلادی (۱۳۱۱ تا ۱۳۲۴ خورشيدی)

در اين سال ها با اوج گيری نازيسم هيتلر در آلمان به قدرت رسيد و جنگ دوم جهانی در گرفت. رضا شاه در همان اوان جنگ از سلطنت خلع و به نبعيد فرستاده شد. مجمد رضا شاه بر تحت سلطنت نشست.

 

 

 

۳۳ - هری اس. ترومن (۱۹۷۲-۱۸۸۴)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ ميلادی (۱۳۲۴ تا ۱۳۳۱ خورشيدی)

دو بمب اتمی بر فراز ژاپن منفجر و جنگ جهانی دوم با تسليم ژاپن به پايان رسيد.

 

 

 

۳۴ - دوايت آيزن‌هاور (۱۹۶۹-۱۸۹۰)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ ميلادی (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ خورشيدی)

در این دوران محمد رضا شاه پهلوی درایران بر سر قدرت بود.

 

 

 

۳۵ - جان فيتزجرالد کندی (۱۹۶۳-۱۹۱۷)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ ميلادی (۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ خورشيدی)

در این دوران محمد رضا شاه پهلوی درایران بر سر قدرت بود.

۳۶ - ليندون بينز جانسون (۱۹۷۳-۱۹۰۸)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری:  ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۹ ميلادی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ خورشيدی)

در این دوران محمد رضا شاه پهلوی درایران بر سر قدرت بود.

 

 

 

۳۷ - ريچارد نيکسون (۱۹۹۴-۱۹۱۳)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ ميلادی (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ خورشيدی)

در این دوران محمد رضا شاه پهلوی درایران بر سر قدرت بود.

 

 

 

۳۸ - جرالد فورد (۲۰۰۶-۱۹۱۳)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ ميلادی (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ خورشيدی)

اين دوران مصادف است با سالهای پایانی پادشاهی پهلوی در ایران.

 

 

 

۳۹ - جيمی کارتر (متولد ۱۹۲۴)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ ميلادی (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹ خورشيدی)

در این دوران با وقوع انقلاب اسلامی پادشاهی سلسله پهلوی در ایران پایان  یافت.

 

 

 

۴۰ - رونالد ريگان (۲۰۰۴-۱۹۱۱)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ ميلادی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ خورشيدی)

اين سال ها مصادف با نخست وزيری مير حسين موسوی و رياست جمهوری آيت الله خامنه ای است.

 

 

 

۴۱ - جورج هربرت واکر بوش (متولد ۱۹۲۴)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ ميلادی (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ خورشيدی)

فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در اوان اين دوران روی داد.

 

 

 

۴۲ - ويليام (بيل) جفرسون کلينتون (متولد ۱۹۴۶)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوری۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ميلادی (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ خورشيدی)

 

 

 

۴۳ - جورج واکر بوش (متولد ۱۹۴۶)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوری۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ ميلادی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ خورشيدی)

 

 

 

۴۴ - باراک اوباما (متولد ۱۹۶۱)

حزب دمکراتيک

سال‌های رياست جمهوریاز ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ميلادی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ خورشيدی)

 

 

 

۴۵ - دونالد ترامپ (متولد ۱۹۴۶)

حزب جمهوری‌خواه

سال‌های رياست جمهوریاز ۲۰۱۷ ميلادی (۱۳۹۵ خورشيدی)  تاکنون