یک تحقیق دانشگاه هاروارد که روز پنجشنبه منتشر شد می گوید با توجه به خرج سنگین پزشگی نیروهای نظامی و خرج سنگین تعمیر تجهیزاتی که بیش از ده سال مشغول جنگ بوده اند، هزینه ای که مالیات دهندگان آمریکایی برای دو جنگ عراق و افغانستان پرداخت خواهند کرد چیزی بین ۴ تا ۶ هزار میلیارد دلار خواهد بود.

در این تحقیق دانشگاه هاروارد که اخیرا  به پایان رسیده همچنین آمده است واشنگتن مزایای کارکنان ارتش را در اواخر سال ۲۰۰۱  و هنگامیکه کشور به جنگ می رفت افزایش داد تا بتواند استعدادهای بیشتری را بخود جلب کند.

این گزارش می افزاید تصمیمهای این چنینی و ادامه تلاشهای آمریکا بمنظور توسعه و «ملت سازی»، که در هر دو کشور عراق وافغانستان صورت گرفت، هزینه هایی را برای شهروندان آمریکایی به بار می آورد که برای چند دهه ادامه خواهند یافت.