نتایج تحقیق جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد از هر چهار کودکی که در خاور میانه و شمال آفریق زندگی می‌کنند، یکی در فقر و محرومیت بسر می‌‌برد، به نحوی که حتی به نیازهای اولیه زندگی مانند مسکن امن و آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

بر اساس تحقیق یونیسف، که نتایج آن هفته جاری منتشر شد، ۲۹ میلیون کودک در ۱۱ کشور عربی در فقر بسر می‌برند و از دسترسی به دو نیاز اساسی زندگی یا بیشتر محروم هستند، از جمله آموزش ابتدایی، تغذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم، و دسترسی به اطلاعات.

این تحقیق با اشاره به این که فقدان آموزش یا محرومیت تحصیلی عامل کلیدی برای فقر در میان جوانان آن منطقه است، می‌گوید کودکانی که در خانه‌ای بزرگ می‌شوند که سرپرست آن بی‌سواد است، دو برابر بیشتر از دیگران در دوران نوجوانی دچار فقر می‌شوند.

به گفته گریت کاپلر مدیر منطقه‌ای یونیبسف در خاور میانه و شمال آفریقا، فقر کودکان چیزی فراتر از میزان درآمد خانوارهاست، چرا که دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی و درمانی، خانه و سرپناه امنو همینطور آب آشامیدنی سالم را در بر می‌گیرد.