Map of Mali

شبه نظامیان  در حمله با راکت به یک پایگاه سازمان ملل متحد در شمال کشور آفریقایی مالی دو صلح بان ملل متحد و یک مقاطعه کار  غیرنظامی را به قتل رسانده اند.

به گفتۀ یک سخنگوی مقر صلح بانی ملل متحد، در جریان این حمله در اوایل وقت شنبه در ناحیه کیدال دستکم بیست نفر نیز مجروح شده اند.

هنوز گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته و این در حالی است که هفتۀ پیش حملۀ شبه نظامیان  به هتل لوکس "رادیسون بلو" در باماکو در مالی  ۱۹ نفر را به کشتن داد.

مسئولیت  آن حمله را دو گروه ستیزه گر غرب آفریقا-شاخه القاعده در مغرب اسلامی و گروه مرتبط به آن موسوم به المورابیتون، برعهده گرفتند. موارد خشونت اخیر نمایانگر تهدید ناشی از شبه نظامیان اسلامگرا در شمال و مرکز مالی برغم حضور صلح بانان ملل متحد است.  

روز جمعه نیروهای مالی دو مرد را در ارتباط با حمله هتل بازداشت کردند.