یک شرکت ماهواره ای که برنامه های صدای آمریکا و بی بی سی را پخش می کند می گوید این هفته از طریق سیگنال هایی از سوریه، روی برنامه ها در خاورمیانه و اروپا آگاهانه پارازیت انداخته شد.

این اقدام بر بسیاری از برنامه ها، از جمله سرویس های زبان خارجی  صدای آمریکا و سرویس های رادیوئی  و تلویزیونی انگلیسی و عربی بی بی سی اثر گذاشته است.

شرکت یوتلست در فرانسه، که بیش از 4250  کانال تلویزیونی را برای بیش از 200  میلیون مشترک در اروپا، خاورمیانه و آفریقا پخش می کند،  به صدای آمریکا گفت سیگنال ها از سوریه فرستاده شده است.

وانسا اوکونر، سخنگوی یوتاست، گفت "پارازیت اندازی آگاهانه و متناوب" روی امواج چندین سازمان بین المللی رادیوئی و تلویزیونی از آغاز هفته ردیابی شده است. به گفته او، یوتلست برای تایید منبع ایجاد پارازیت در سوریه از " فناوری تعیین محل" استفاده کرد.