روسيه سامانه راکت انداز جديدی به نام «تورنادو- جی» را جايگزين سامانه قديمی تر «گراد» کرده است.

راکت انداز جديد می تواند هدفی را که برای آن مشخص شده، بطور خودکار دنبال و به سوی آن شليک کند.

در حال حاضر هجده نمونه از سامانه راکت انداز «تورنادو-جی» در اختيار نيروهای نظامی روسيه در جنوب اين کشور قرار گرفته است.

سامانه قديمی تر «گراد» از معروف‌ترين و رايج‌ترين انواع راکت‌اندازها به شمار ميرود که در چندين کشور ديگر هم مدل‌های مختلف آن توليد شده است.