صدها نفر از آنارشیست هایی که سر و صورت های خود را پوشانده بودند، تظاهرات «روز کارگر» در پاریس را روز سه شنبه به نفع خود مصادره کرده و شیشه های فروشگاه ها را شکستند، خودروها را آتش زدند و به سمت پلیس ضدشورش سنگ پرتاب کردند.

این در حالی است که در همان روز، اتحادیه های کارگری در تظاهرات خود به سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اعتراض می کردند.

رئیس پلیس پاریس می گوید بیش از ۲۰۰ نفر دستگر شدند و چهار نفر نیز در درگیری با ماموران پلیس به صورت جزئی مجروح شدند که یکی از آنها یک افسر پلیس است.

امانوئل ماکرون که به استرالیا سفر کرده بود در توییتر خشونت روز کارگر را محکوم کرد و گفت خشونت ها باعث منحرف شدن اعتراضات روز کارگر شد.

او گفت هر کار لازم باشد برای شناسایی عاملان خشونت و محاکمه آنها انجام می شود.