نگرانی ها در شمال شرقی آسیا نسبت به پرتاب احتمالی چند موشک به طور همزمان توسط کره شمالی رو به افزایش است.

نیروهای نظامی کره جنوبی و ایالات متحده در منطقه، آرایش نظامی خود را تا یک مرحله پایین تر از آرایش جنگی، ارتقا داده اند.

شواهد حاکی از آن است که کره شمالی موشک هایی را بر سکوهای متحرک پرتاب قرار داده است.

۳۵۰۰