.
.

رسانه های کره شمالی می گویند کیم یونگ اون رییس جمهوری بررزمایش واحد های توپخانه درنزدیکی یک ناحیه حساس مرز دریایی نظارت کرده است.

درحالی که پیونگ یانگ به دامن زدن به تنش درشبه جزیره کره ادامه می دهد، به گزارش خبرگزاری مرکزی کره، کیم هنگامی که واحد های توپخانه آنچه را " که هدف های فرضی دشمن" دردو جزیره دردریای زرد توصیف شده است می کوبیدند عملیات را نظاره می کرد. گزارش که روزپنجشنبه منتشرشد، مشخص نمی سازد رزمایش چه زمانی برگزار شد.

پس ازآن که شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم هایی را بر کره شمالی به دلیل جدید ترین آزمایش اتمی وضع کرد، پیونگ یانگ آمریکا را به جنگ اتمی و کره  جنوبی را به یک سلسله اقدامات دیگر تهدید کرده است.

عقیده براین است که کره شمالی قادرنیست با اسلحه اتمی به آمریکا حمله کند. اما این هراس وجود دارد که ممکن است به مناطق نزدیک مرزمورد اختلاف، که محل چندین زدوخورد مرگباردر سال های اخیر بوده است، حمله کند.

پیونگ یانگ هم اینگ ادعا می کند توافقنامه ترک مخاصمه را که درسال 1953 به جنگ کره پایان داد فسخ کرده است، هرچند مقامات سازمان ملل متحد وکره جنوبی می گویند این کارنمی تواند بطوریک جانبه صورت گیرد.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روزچهارشنبه درمصاحبه ای با شبکه خبری ای بی سی کره شمالی را ترغیب کرد برای فرونشاندن تنش وافزایش اعتماد گام هایی بردارد، ازجمله به آزمایش های اتمی وموشکی پایان دهد.