Tanks of radiation-contaminated water are seen at the Tokyo Electric Power Co (TEPCO)'s tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Fukushima prefecture, (File photo).
Tanks of radiation-contaminated water are seen at the Tokyo Electric Power Co (TEPCO)'s tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Fukushima prefecture, (File photo).

 مدیر نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن می گوید  نقطه های داغ جدیدی از تشعشع در نزدیکی مخازن حاوی آب رادیواکتیو پیدا شده،  اما هیچ نشت تازه ای کشف نشده است.

مدیر نیروگاه توکیو می گوید درجریان بازرسی مخازن در روز پنج شنبه،  دوناحیه  با سطح بالا و خطرناک تشعشع پیدا کرد.

یک سخنگوی این نیروگاه می گوید سطح آب در مخازن نزدیک به نقطه های داغ جدید تغییرنکرده است و زمین اطراف آنها خشک بوده. اما روشن نیست آیا امکان نشت جدید رد شده است یا نه.

شرکت نیروگاه توکیو گفته است دست کم ۳۰۰  تن مکعب آب رادیو اکتیو از یک مخزن فولادی نشت کرده است. این یکی از صدها مخزنی است که آبی را که برای خنک کردن رآکتورها به کار می رود،  نگهداری می کند.

از روز گذشته(چهارشنبه)، ژاپن سطح هشدار را در واکنش به گزارش این نشت جدید بالا برده است.