در حاليکه جستجوها برای يافتن قايق غرق شده و اجساد سرنشينان آن در دريای مديترانه ادامه دارد، مقام های قضايی ايتاليا دو تن از نجات يافتگان قايق را به ظن دست داشتن در قاچاق انسان دستگير کرده اند.

سازمان ملل متحد آمار دقيق قربانيان کشتی غرق شده را ۸۰۰ تن اعلام کرده که از اين تعداد اجساد تنها ۲۴ نفر تاکنون پيدا شده است.

ديدار اضطراری وزرای خارجه کشورهای اتحاديه اروپا برای جلوگيری از وقوع فجايع ناشی از قاچاق انسان با صدور يک طرح ۱۰ ماده ای پايان يافت. 

مقام های قضايی ايتاليا اعلام کردند، ناخدای تونسی قايق غرق شده مهاجران در دريای مديترانه و يک خدمه آن را که اهل سوريه است به اتهام دست داشتن در قاچاق اين افراد و بی توجهی به امنيت قايق و سوار کردن مسافر بيش از حد دستگير کرده اند.

اين افراد در ميان ۲۷ نفری هستند که توسط گشت های امدادی به ساحل سيسيل انتقال داده شدند.

همزمان با اين واقعه و در حاليکه سرنوشت قايق غرق شده هنوز مشخص نشده است، گاردهای ساحلی کار کمک رسانی به دو کشتی ديگر را که يکی از آنها مجدداً از ليبی حرکت کرده و ديگری از يونان آغاز کرده اند.

ديدار وزرای کشور و خارجه اتحاديه اروپا که روز دوشنبه بطور اضطراری در واکنش به مرگ اين ۸۰۰ مهاجر صورت گرفت به صدور يک طرح ۱۰ ماده ای برای جلوگيری از فجايع ناشی از قاچاق انسان منتهی شد. 

طرح ۱۰ ماده ای قرار است روز پنجشنبه مطرح شود. در اين طرح از کميسيون اروپايی خواسته شده است با تأمين بودجه و تجهيزات بيشتر، بر ميزان و حجم عمليات مربوط به کنترل مرزها در دريای مديترانه بيافزايد و خواستار مقابله و انهدام نظام یافته قايق های قاچاقچيان و تدوين برنامه ای جديد برای بازگردان سريع مهاجران شده است.

طرح ۱۰ ماده ای همچنين پيشنهاد کرده است که کميسيون اروپايی به عنوان يک مرجع واحد کار سرپرستی و مسئوليت جابجايی و اسکان مهاجران در اروپا را بر عهده بگيرد. 

سازمان ها، ادارات مرزی، مسئولان حقوقی و امور پناهندگان برای مبادلۀ اطلاعات و چگونگی مقابله با قاچاقچيان انسان، ردگيری پول هایی که مهاجران به قاچاقچیان می پردازند و در اختيار گذاشتن کمک های حقوقی به مهاجران، مرتب با يکديگر ديدار کنند. 

دونالد تاسک، رئيس شورای اروپايی وضعيت رفت و آمد مهاجران از طريق دريای مديترانه را غير قابل تحمل خوانده و می گويد اتحاديه اروپا بيش از اين نمی تواند قبول کند که صدها نفر برای رسيدن به اروپا در مديترانه کشته شوند.

نخست وزير ايتاليا می گويد وقايع جاری در دريای مديترانه واقعۀ تاريک تجارت برده در تاريخ را بار ديگر تداعی می کند. وزير امور خارجه ايتاليا نیز می گويد، ايتاليا به تنهايی قادر به ادامه و رويارويی با بحران مهاجران نيست.

اتحاديه اروپا در حال حاضر به خاطر بی توجهی نسبت به اين بحران با انتقاد شديد جامعۀ بين المللی رو به روست.