دفتر حیدر العبادی، نخست وزيری عراق گفت ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی از او برای دیدار از عربستان دعوت کرده است. 

این رويداد پس از سال ها تنش، بزرگترين تحول در مناسبات دو کشور تلقی می شود.

دفتر نخست وزيری عراق در مورد جزئيات اين دعوت، يا چگونگی پاسخ آقای عبادی، و يا حتی تاريخ آن اطلاعاتی بيشتری منتشر نکرده است. اما اين دعوت نمايانگر نزديکی بيشتر مناسبات دو کشور از پس از پايان دوران نخست وزيری نوری المالکی به شمار می رود. 

دو کشور از زمان مبارزه با نيروهای داعش چشم انداز وسيعتری برای همکاری های بيشتر با يکديگر يافته اند.