Tuz Khurmato, Iraq
Tuz Khurmato, Iraq

نیروهای امنیتی عراق روزسه شنبه راه های ورود به بغداد را بستند، راه بند هایی برپا کردند وبه جستجوی اتومبیل ها پرداختند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدامات درحالی صورت گرفت که طرفداران مقتدی صدر روحانی  قدرتمند شیعه، درمیدان تحریر در مرکزبغداد دست به تحصن زده بودند واز پارلمان می خواستند بودجه کل کشور را تصویب کند.

یک مقام وزارت کشور گفت هدف ازاقدامات امنیتی این است که از ورود بیگانگان جلوگیری شود و وضعیت امنیتی زیرکنترل قرارگیرد.

شاهدان گفتند دردیگربخش های بغداد نیزتظاهراتی برپا شد.

تصویب بودجه درپارلمان عراق بارها به تاخیرافتاده است.