آرشیو
آرشیو

دادگاهی در آلمان متهم ردیف اول پرونده قتل ده نفر از مهاجران عمدتا ترک را مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد. 

«بئاته چائپه» متهم نئونازی، ۴۳ ساله، به قتل هشت شهروند ترک تبار، یک یونانی و یک پلیس زن آلمانی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی متهم است.

قاضی دادگاه گفت: «واضح است که این محاکمه با محاکمه های دیگر فرق دارد. شما اگر مدت زمانش را در نظر بگیرید، ۴۳۸ روز دادگاه در خلال پنج سال و بیش از ۷۰۰ نفری که در دادگاه شهادت داده اند، نشان می دهد این محاکمه بطور قطع یک محاکمه معمولی نیست و در تاریخ دستگاه قضایی آلمان بیسابقه است.»

بئاته چائپه به همراه دو نفر دیگر یک گروه نازی های زیرزمینی با ایدئولوژی برتری نژادی سفیدپوستان تشکیل داد و به شکار مهاجران خارجی عمدتا ترک تباران پرداخت. قتل هایی که توسط این گروه صورت گرفت آلمان را در حیرت فرو برد.