یک دادگاه  استیناف در مصر تجدید محاکمه حسنی مبارک رییس جمهوری سابق را به روز دوشنبه – 10 ژوئن – موکول کرده است.

رییس دادگاه  روز شنبه دومین جلسه رسیدگی به تجدید محاکمه مبارک را دقایقی پس ازآغاز درآکادمی پلیس درقاهره تعطیل کرد و گفت برای بررسی شواهد به وقت بیشتری نیازدارد.

محاکمه اولیه مبارک و حبیب العدلی وزیرکشور او را به حبس ابد محکوم ساخت، و شش نفرازدستیاران مبارک را تبرئه کرد.

مبارک، دو پسر و دستیارانش با اتهام کشتن معترضین در 2011 روبرو هستند. همه آنها خود را بی گناه اعلام کرده اند.