تظاهرات مردم اسکندریه علیه حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر - فوریه 2011
تظاهرات مردم اسکندریه علیه حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر - فوریه 2011

هزاران کارگرمصری روزسه شنبه به موج اعتراضات درپورت سعید درکانال سوئز پیوستند وکارخانه های تولیدی را فلج کردند.

به گزارش رویترز، دست کم ده  هزار نفردر سومین روز تظاهرات شرکت کردند وخواهان اجرای عدالت برای کشته شدگان شورش درآنجا درماه گذشته شدند.

پورت سعید یکی ازسه استان درنزدیک کانال بود که درپی ناآرامی ماه پیش، محمد مرسی  رییس جمهوری وضعیت فوق العاده سی روزه ای درآنها اعلام کرد. ناآرامی به حشونت فوتبال ارتباط داده شد، اما همچنین نارضایی گسترده تری را از دولت اسلامگرا در قاهده منعکس می کند.

درگزارش رویترز گفته می شود ناآرامی در پورت سعید درپی صدورحکم مرگ علیه ۲۱ نفر ازطرفداران باشگاه فوتبال المصری آغازشد، آنها به درگیری دریک فاجعه در استادیوم در سال گذشته  که بیش از ٧٠ کشته برجا گذاشت متهم بودند.

معترضین خواسته اند قاضی بی طرفی برای تحقیق درباره مرگ حدود ۴٠ تن درپورت سعید درماه گذشته منصوب شود. آنها همچنین خواهان برکناری فرماندار بندر و وزیر کشورمصرهستند.