وزير فرهنگ سوريه در واکنش به اقدام اخير ترکيه در مقبره سلیمان شاه در نزديکی شهر حلب، از سازمان ملل متحد خواست به اين کشور در حفظ ميراث فرهنگی و آثار باستانی اش کمک کند.

دولت ترکيه اخيراً بدون اجازۀ دمشق، با اعزام تانک و نيروی نظامی به داخل خاک سوریه، مقبره و بقايای جسد سليمان شاه، نيای بنيانگذار امپراتوری عثمانی را از سوريه خارج کرد. 

دولت سوريه روز سه شنبه اعلام کرد قطعنامه ای که سازمان ملل متحد اخيراً با هدف قطع شريان های مالی داعش از طريق غارت آثار باستانی سوريه به تصويب رسيده، بدون کمک اين نهاد مؤثر نخواهد بود.

عصام خليل وزير فرهنگ سوريه با اشاره به ورود بدون اجازه ترکيه به داخل خاک سوريه و انتقال بقايای سليمان شاه و نابودی مقبرۀ وی، از سازمان ملل متحد خواست ترکيه را ملزم به رعايت اين قطعنامه کند.

تنها راه دولت ها و نهادهای مشمول قطعنامه سازمان ملل متحد برای اثبات ادعای مالکيت سوريه، مشورت و استعلام از دولت سوريه است. اما دولت اين کشور از زمان آغاز جنگ داخلی و سرکوب مخالفان خود از سال ۲۰۱۱ اعتبار خود را در ميان بسياری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای غربی و کشورهای عربی از دست داده است.

اما عصام خليل می گويد سوریه آماده همکاری برای اجرای مصوبۀ ۲۳ بهمن شورای امنيت است، مصوبه ای که بر اساس آن همه کشورها از لحاظ قانونی ملزم به انجام اقدامات لازم در جهت جلوگيری از قاچاق آثار باستانی سوريه به خارج هستند.

وزير فرهنگ سوريه همچنین گفت «ما برای اثبات مالکيتمان بر اين آثار باستانی، اسناد و مدارک قاطعی در دست داريم. ما آماده ايم، و مايليم  برای جلوگيری از قاچاق اين آثار به خارج همکاری کنيم.»

قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد می گويد تشکل های تندرو وابسته به القاعده در جنگ سوريه، مانند داعش و جبهۀ النصره نياز های مالی خود را با فروش آثار باستانی سوريه تأمين می کنند.

سوريه که در تعريف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، از لحاظ غنای آثار باستانی از گنجينه های فرهنگی و ارزشمند جامعۀ بشری است، در خلال جنگ داخلی، بخش زيادی از يادگارهای فرهنگی، و مذهبی صدها و هزاره های گذشته خود را از دست داد.

بر اساس وبسايت يونسکو بخش زيادی از ويرانه های پالميرا يا تدمر، يکی از مهمترين شهرهای عهد عتيق در ماه نوامبر گذشته به غارت رفت.

وزير فرهنگ سوريه همچنین ترکیه را متهم کرد که يکی از کانال های قاچاق اين آثار به خارج است. آنکارا از آغاز بحران سوريه جانب مخالفان بشار اسد را گرفته است.  

به گفته آقای خليل اگر مرز ترکيه بسته شود، از ميزان قاچاق عتيقه جات سوريه ۹۰ درصد کم می شود. وی افزود سازمان ملل قطعاً می داند که دولت ترکيه راه را برای قاچاق آثار باستانی سوريه در بازار سياه هموار می کند.

ترکيه با آن که اين اتهامات را همواره رد کرده است، اما به خاطر عدم تأمين امنيت مرزهای جنوبی خود با سوريه با انتقاد گسترده بسياری از کشور ها، از جمله ايران رو به رو بوده است.

وزير فرهنگ سوريه ابراز اميدواری کرده است که سازمان ملل متحد در اجرای قطعنامه حفظ آثار باستانی سوريه جدی و صادق باشد.