نمایی از کنگره حزب کمونیست چین
نمایی از کنگره حزب کمونیست چین

شی جین پینگ برای یک دوره پنج ساله دیگر به رهبری حزب کمونیست و ریاست جمهوری چین انتخاب شد.

حزب کمونیست در آخرین روز از اجلاس پنج سالانه کنگره ملی در پکن همچنین اعضای عالیترین نهادهای تصمیم گیری از جمله کمیته مرکزی و کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب را انتخاب کرد.

رای گیری و انتخاب اعضای کمیته های رهبر حزب کمونیست بطور سنتی پشت درهای بسته در تالار بزرگ خلق صورت گرفت.

احیای شی جین پینگ در مقام دبیرکل حزب کمونیست چین در حالی صورت می گیرد که روز سه شنبه نام و عقاید سیاسی آقای شی رسما به مرامنامه حزب افزوده شد.