Canadian Prime Minister Justin Trudeau meets with assembly workers at the FCA Windsor Assembly plant in Windsor, Ontario, Canada

رهبر حزب اصلی اپوزیسیون در کانادا از جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، خواسته است از قدرت کنار برود. اندرو شیر این درخواست را روز چهارشنبه پس از آن عنوان کرد که وزیر پیشین دادگستری کانادا گفت مقام های دولتی به شکل نامناسبی او را تحت فشار گذاشته بودند تا به یک موسسه بزرگ در پرهیز از دادگاهی شدن پرونده اش بر سر اتهام ارتشاء کمک کند.

ادعاهای مطرح شده توسط جودی ویلسون ریبولد بزرگترین بحران دوره نخست وزیری ترودو را پیش از انتخابات اکتبر به شکل چشمگیری عمیق تر کرده است. انتظار می رود حزب حاکم لیبرال ترودو با رقابت های سختی روبرو شود.

خانم ویلسون ریبولد به «کمیته امور قضایی مجلس عوام» در کانادا گفت که او در مورد فشارهای نابجا برای کمک به موسسه عمرانی «گروه اس ان سی-لاوالین»، با هدف گریز از یک پرونده فساد به اتهام پرداخت رشوه به مقام های کشور لیبی، با جاستین ترودو برخوردهایی پیدا کرده بود.