دیلما روسف متهم به دستکاری در ارقام بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ است.
دیلما روسف متهم به دستکاری در ارقام بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ است.

سنای برزیل به محاکمه و استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری تعلیق شده آن کشور داد.

بحث در سنای برزیل به منظور استیضاح و محاکمه دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده آن کشور تا ساعات اولیه چهارشنبه ۲۰ مرداد ادامه یافت و سرانجام سنا با ۵۹ رای موافق در مقابل ۲۱ رای مخالف تصمیم گرفت روند قانونی استیضاح خانم روسف آغاز شود.

در صورت محکوم شدن خانم روسف، ریاست جمهوری رسما به معاون پیشین او که در حال حاضر به طور موقت مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده دارد تفویض خواهد شد.

سنای برزیل حدود چهار ماه پیش، این رئیس جمهوری چپگرا را معلق کرد. دیلما روسف متهم است در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، برای انتخاب دوباره به طور غیرقانونی در گزارش بودجه کشور دست برده تا اقتصاد نامناسب برزیل را بهتر نشان دهد.

خانم روسف اتهام‌های وارد شده به خود را رد کرده و می‌گوید قربانی تبانی جناح راست کشور شده که خواستار برکناری دولت او ست که منافع فقرا را پیش می‌برد.

محاکمه دیلما روسف در اواخر ماه اوت آغاز خواهد شد و در صورت محکومیت، زمامداری او به پایان خواهد رسید.