دادگاه تجدید نظر افغانستان احکام اعدام چهار نفر را که به جرم مشارکت در قتل فرخنده ملکزاده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند لغو کرد.

فرخنده، ۲۷ ساله، ۲۸ اسفند ۹۳، در اطراف مسجد «شاه دو شمشيره» در مرکز کابل به دست عده ای مرد که او را به آتش زدن قرآن متهم کرده بودند، تا حد مرگ کتک خورد و سپس به آتش کشيده شد. برخی نيز با خودرو از روی جسد او رد شدند.

دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی به پرونده ۳ تن از متهمان را هر یک به ۲۰ سال زندان و نفر چهارم را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

خبر صدور حکم دادگاه تجدید نظر خشم خانواده مقتول و انتقاد قانونگذاران افغانستان و فعالان را بر انگیخت. شکریه باراک زای عضو پارلمان این حکم را مغایر با قانون اساسی کشور دانست زیرا در پشت درهای بسته به پرونده رسیدگی شده است.