دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه ای درباره آنچه خاموش کردن صداهای معترض در ايران خوانده ابراز نگرانی شديد کرد.

در بيانيه به بازداشت ها و اجرای احکام زندان هفته های اخير در ايران اشاره شده است از جمله شروع حبس محمد علی دادخواه، وکيل حقوق بشر و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که پيشتر به اتهام عضويت در کانون و فعاليت عليه نظام به مجازات ۹ سال زندان محکوم شده بود.

در بيانيه مذکور همچنين به حکم ۶ ماه حبس اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و سردبير پيشين خبرگزاری دولتی ايرنا به اتهام توهين به رهبر و نيز بازداشت و حبس اخير فائزه و مهدی هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره شده است.

دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پيگرد و بازداشت مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران مستقل را مغاير با اعلاميه جهانی حقوق بشر خوانده و دولت ايران را به آزادی هر چه سريعتر همه فعالان فراخوانده است.