پرزيدنت اوباما روز جمعه با صدور بيانيه ای انفجارهای اخير در شهر زاهدان را به شدت محکوم و از آنها به عنوان حملات ظالمانه تروريستی ياد کرد.

رييس جمهوری آمريکا در اين بيانيه می گويد «اين حملات عليه غيرنظاميان و در محل عبادتشان صورت گرفته است.»

پرزيدنت اوباما می افزايد:

«من حملات ظالمانه تروريستی، در مسجد در جنوب شرق ايران را قوياً محکوم می کنم. قتل غير نظاميان بی گناه، در محل عبادتشان گناهی غير قابل تحمل است و افرادی که مرتکب چنين عملی شده اند بايد جوابگو باشند.

«ايالات متحده آمريکا با خانواده ها و کسانی که عزيزان خود را در اين واقعه، از دست داده و يا مجروح شده اند، احساس همدردی دارد و در مواجهه با اين بی عدالتی در کنار مردم ايران ايستاده است.

«ما، همه مردم جهان با هم، همه اشکال تروريسم را محکوم و با آن مقابله می کنيم و از حقوق جهانی ای حمايت می کنيم که در سايه آن نوع بشر به طور آزاد و بدور از وحشت و خشونت بی دليل زندگی کند.»