با تبریک سال نو

مهمترین هدف من و همکارانم در بخش فارسی صدای آمریکا، جلب نظر و اعتماد شما، به اطلاع رسانی مستند و بی طرفانه، و ارائه برنامه های  متنوع و آموزنده است.

شکی نیست که رسیدن به این هدف، بدون آگاهی از نظرات و پیشنهادات  شما مخاطبان وفادار صدای آمریکا ممکن نیست.

مشارکت شما،  مهم ترین عامل در ارتقا کمی و کیفی این رسانه است.

همراه با همکارانم، در بخش فارسی صدا ی آمریکا، در آستانه سالی جدید و  پرتکاپو، ضمن تبریک نوروز، برایتان آرزوی سلامت و موفقیت دارم. 

ستاره درخشش

رئیس بخش فارسی صدای آمریکا