برای آگاهی و انعکاس نظرهای شما از رویدادهای اخیر ایران لطفاً به این سئوال پاسخ دهید. 

پاسخ و اظهار نظرهای شما در بخش «امشب در خبرها» پخش خواهد شد.

سئوال امشب:

نظر شما در بارۀ اختلاف نظر میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد چیست؟