تهران برای گريز از حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی اش  به سوريه رادار ميدهد
تهران برای گريز از حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی اش به سوريه رادار ميدهد

وال استريت جرنال زيرعنوان "ايران سوريه را به رادار مسلح ميکند" می نويسد مقامات آمريکائی و اسرائيلی ميگويند ايران به سوريه يک سيستم پيچيده و حساس رادار فرستاده است که توانائی اسرائيل برای حمله ای غافلگيرانه عليه تاسيسات اتمی ايران را تهديد ميکند، و اتحادی را گسترش ميدهد که هدف آن تضعيف برتری نظامی اسرائيل در منطقه است.

اين رادار می تواند قدرت دفاعی سوريه را از طريق ارائه اعلام خطرهای فوری در مورد حرکات نيروی هوائی اسرائيل تقويت کند. اين رادارهمچنين می تواند برای حزب الله مفيد واقع شود، که يک گروه ستيزه گر مورد حمايت ايران در لبنان است، و بسياری معتقدند از سوريه تسليحات ميگيرد.

هرگونه سهيم شدن حزب الله دراطلاعات راداری سوريه می تواند به افزايش دقت موشک های حزب الله و تقويت دفاع هوائی آن منجر شود. اين بنوبه خود بنيه دفاعی حزب الله را قوی ميکند، که به گفته مقامات آمريکائی و اسرائيلی بهينه سازی آن، از سال ۲۰۰۶ ببعد که اسرائيل آخرين بار با اين گروه مستقر در جنوب لبنان جنگيد، به گونه ای قابل توجه جريان داشته است.

ارتش اسرائيل روز چهارشنبه انتقال اواسط سال ۲۰۰۹ را که دو مقام اسرائيلی، دو مقام آمريکائی، و يک منبع اطلاعاتی غربی در ماههای اخيردر باره آن صحبت کرده بودند. تائيد کرد. آنها، و مقاماتی ديگر، گرچه از گيرنده نهائی در سوريه نام نبرده اند اما اين انتقال را بخشی از برنامه افزايشی چشمگير در انتقال های تسليحاتی و همماهنگی های نظامی ميان ايران، سوريه و حزب الله توصيف ميکنند.

ايران و سوريه هردو تکذيب ميکنند انتقالی انجام گرفته است.

افزايش حساس انتقال های تسليحاتی و همکاری نظامی ميان اين سه، معرف تشديد خطر مناقشه ای در مرز شمالی اسرائيل است. مقامات آمريکائی نگرانند هرگونه جنگی جديد به احتمال قوی سوريه را نيز در بر خواهد گرفت، که از سال ۱۹۷۴ ببعد مستقيما در هيچگونه جنگی با اسرائيل درگير نبوده است.

بعضی تحليلگران ميگويند اسرائيل معتقد است ايران خواستار تشديد تشنج در مرز شمالی اسرائيل با لبنان و سوريه است تا اذهان را از برنامه اتمی خود منحرف کند.