یکی از تجمع های مالباختگان موسسات مالی اعتباری در اهواز، آرشیو

جمعی از مالباختگان موسسه اعتباری آرمان وحدت اهواز در برابر ساختمان موسسه اعتباری ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان روز چهارشنبه با سر دادن شعارهایی خواستار برگشت سرمایه های خود شدند.

چندین موسسه مالی و اعتباری در دوسال اخیر به علت نبود بودجه کافی و قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی از پرداخت سرمایه‌های مردم عاجز شده‌اند.

دولت نیز از تضمین سرمایه‌های آنان در برخی موسسات سرباز زده و موسسات مذکور را فاقد مجوز دانسته است. به همین دلیل گروهی از مردم به سوی خرید سکه و ارز روی آورده‌اند.

کارشناسان اگرچه علل متعددی را در بحران این روزهای ارز دخیل می دانند اما به هجوم مردم به این بازار به عنوان یکی از دلایل آشفتگی بازار ارز اشاره می کنند.