کيهان تهران: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم به ادعاهای نشان ظهور واکنش نشان داد
خامنه ای از روحانيون مخالف در قم وفاداری مطالبه می کند

لس آنجلس تايمز زير عنوان "رهبر ارشد ايران ازروحانيون مخالف در شهر مذهبی قم  وفاداری مطالبه می کند" می نويسد رهبر ارشد ايران روز سه شنبه به سرعت خط و مشی مورد نظر از ديدار طولانی خود با بعضی از با نفوذ ترين روحانيون کشور را با مطالبه وفاداری به حکومت اسلامی و پايان دادن به عنادی مشخص ساخت که خطوط به وضوح روشن قدرت را پس از انتخابات مورد اختلاف سال گذشته تيره و تار ساخته است.

برنامه سخنرانی ها و ملاقات های ۱۰ روزه آيت الله علی خامنه ای در شهر حوزوی قم اين نگرانی حکمرانان مذهبی را منعکس می کند که عناد روحانيون ، و افزايش نفوذ نيروهای امنيتی در پی وخيم ترين ناآرامی های پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ کنترل آن ها را تهديد می کند.

در همين حال ممکن است زمينه سازی برای ميراث نيز مد نظر باشد. بعضی کارشناسان امور ايران معتقدند خامنه ای ۷۱ ساله سعی می کند راه را برای پسر تندروخود، مجتبی، هموارکند تا وی روزی بر بالاترين مسند نظام حاکم بر ايران تکيه بزند.

چنين جانشينی می تواند به بيزاری و دوری بيشتر ميانه روها در ايران منجر شود. خامنه ای پسر،  نيروی هدايت کننده شبکه شبه نظامی موسوم به بسيج شناخته می شود که برای سرکوبی تظاهرات اپوزيسيون و قلدری عليه رهبران اصلاح طلب مورد استفاده قرار گرفته است.

خامنه ای شخصا با بردن پيام اش می خواهد با روحانيونی مقابله کند که نظام حاکم و تاکتيک های افراطی برای حفظ آن را زير سئوال برده اند.

اما اين ماموريت اومی تواند با عامل خطر نيزهمراه شود. عدم موفقيت در به سکوت واداشتن انتقاد های قم می تواند ضربه ای ديگر به اعتبار خامنه ای وارد کند، آنهم در شرايطی که رهبرارشد ومحارم او با فشارهای ناشی از بلندپروازيهای احمدی نژاد و متحدانش روبر هستند.

احمدی نژاد سعی کرده است نفوذ خود را در نقش هائی کليدی نظير سياست خارجی گسترش دهد، که درسلطه مطلق  روحانيون حاکم بوده است. او همچنين سعی کرده است مناسباتی نزديک با سپاه فوق العاده قدرتمند پاسداران انقلاب برقرار کند که در همه چيزکشور از برنامه اتمی اش گرفته تا بانکداری دست دارد. خامنه ای نظراتش را همان دقيقه ورود به قم مطرح ساخت. او خطاب به جمعيت در نزديکی مقدس ترين آرامگاه شهر قم گفت لازم است يک پارچگی، بخصوص با قوه مجريه (دولت احمدی نژاد) که باری سنگين به دوش دارد، روز بروز مستحکم تر شود. خامنه ای وارد جزئيات دشواريهائی که مملکت با آنها روبروست نشد. او به چنين کاری نيازی نداشت. دشواريها هر روز در وسائل ارتباط جمعی و و بسايت ها مطرح می شود. بانک مرکزی می گويد تورم زير ۱۰ درصد است، هرچند که بسياری از کارشناسان می گويند تورم برای غذا و ديگر مايحتاج روزمره بيش از ۲۰ درصد است.

در هفته های اخير مقامات وب سايت های سه روحانی ارشد اصلاح طلب را برای محدود ساختن دسترسی آنان به مردم و حاميانشان، مسدود کرده اند. آيت الله العظمی ناصرمکارم شيرازی يکی از مدرسين سرشناس در قم ماه گذشته دولت احمدی نژاد را به دروغگوئی در باره وضعيت اقتصادی کشورمتهم ساخت. وسائل ارتباط جمعی اظهارات وی را نقل کردند که گفته است آمارهای راجع به کاهش تورم دائما منتشر می شود، اما با آنچه که مردم با چشمان خود می بينند مغايرت دارد. وقتی آمارهای دولتی با واقعيت تطبيق نمی کند مردم اعتماد خود را به دولت از دست می دهند.