تهران واقعه را سوء تفاهم توصيف ميکند

وزيران امور خارجه ايران و عراق ميگويند دو کشور در هفته های آينده سعی خواهند کرد اختلاف بر سر کنترل يک چاه نفت در نوار مرزی خود را حل و فصل کنند.

هشيار زيباری وزير امور خارجه عراق در باره اين اختلاف امروز با همتای ايرانی اش، منوچهر متکی که به بغداد سفر کرده بود، گفتگو و تبادل نظر کرد.

سفر امروزآقای متکی به بغداد به فاصله سه هفته پس از بروزاختلاف مرزی با عراق انجام گرفت.

عراق ميگويد يازده سرباز ايران يک چاه نفت عراق را روز هجدهم دسامبر در استان ميسان تصرف کردند وپرچم ايران را در آن محل برافراشتند. عراق  به ايران اعتراض کرد و سربازان ايران متعاقبا از محل اين چاه نفت خارج شدند. اما عراق ميگويد سربازان ايران کماکان در قلمرو عراق باقی مانده اند.  

دولت ايران ضمن توصيف واقعه به عنوان يک سوء تفاهم، با تشکيل کميته ای مشترک برای مشخص ساختن محدوده مرزی در آن ناحيه موافقت کرده است.

آقای زيباری گفت دو کشور با عادی ساختن وضعيت در مرز موافقت کرده اند. وی در يک کنفرانس خبری مشترک با حضور آقای متکی صحبت ميکرد.

آقای متکی گفت ايران به نيروهايش دستورداده است به مواضع اوليه خود بازگردند.

هيچيک از دوطرف در باره چگونگی برطرف ساختن اين اختلاف مرزی وارد جزئيات نشدند.

عراق و ايران در دهه هشتاد درگير جنگی هشت ساله شدند که اختلافات و تشنج های مرزی عامل آن بود.