احسان فتاحیان، فعال کرد، اعدام شد
مردی در اصفهان به دار آویخته شد

خبرگزاری های دولتی ایران از اعدام مردی در اصفهان خبر می دهند، او به کشتن یک مقام قضایی در اصفهان متهم بود.

دادگاه، جمشید هادیان را در تیراندازی به سوی معاون دادستان شهر و کشتن او در سال گذشته مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد.

در ایران بر اساس قوانین اسلامی، قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر با مجازات مرگ همراه است.

سال پیش، عفو بین الملل در گزارشی گفت ایران از نظر تعداد اعدام ها در جهان مقام دوم را پس از چین دارد.